Word Lid van ZV Hoogland

Heb je geen geld? Maar wil je kind graag zwemmen? Het Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt de club.

Het Jeugdcultuurfonds helpt ook als er spullen nodig zijn zoals zwemkleding.

Wat moet je doen?

Wil je dat wij de club van je kind betalen? Dan kan je twee dingen doen:

  • Ga naar kieseenclub.nl en vul het formulier in.
  • Of vraag hulp om een aanvraag te doen. Bijvoorbeeld aan de juf of meester, of iemand anders die je helpt met geldzaken.
  • Je kunt ook Stichting Leergeld Amersfoort vragen te helpen bij de aanvraag.

Heb je vragen? Neem dan contact op met het Jeugdfonds bij jou in de buurt. Zij kunnen je helpen.

ZV hoogland contributie seizoen 2023 - 2024

Soort Kosten Bedragen Uitleg kosten
Verenigingscontributie
€ 80,50
Dit is de contributie die van toepassing is op alle leden. ZVH dekt hiermee haar algemene kosten en zorgt dat de vereniging operationeel is.
KNZB lidmaatschap
Lidmaatschap van de KNZB is verplicht. De kosten van de KNZB worden hieruit betaald en ook een collectieve verzekering voor ongevallen- en aansprakelijkheid.
KNZB lidmaatschap
€ 21,00
Leden zonder startvergunning
KNZB lidmaatschap
€ 23,00
Leden < 12 jaar met startvergunning
KNZB lidmaatschap
€ 62,00
Leden >= 12 jaar met startvergunning
Trainingsbijdrage
€ 119,00
1 x training per week
Trainingsbijdrage
€ 232,00
2 x training per week
Trainingsbijdrage
€ 335,00
3 x training per week
Trainingsbijdrage
€ 427,00
4 x training per week
Trainingsbijdrage
€ 506,00
Onbeperkt trainen per week

Er zijn verder geen inschrijvingskosten verschuldigd.

Wel is hiernaast is een vrijwilligerspremie van € 40 verschuldigd indien het lid (of ouders/verzorgers) geen vrijwilligerswerk in de vereniging hebben gedaan. Deze zal afzonderlijk worden gefactureerd.

Overige kosten:

Kosten voor wedstrijden worden afzonderlijk in rekening gebracht. Hiervoor heeft de vereniging een zogenaamde startgeldrekening. Op deze bankrekening storten leden een voorschot waarvan de kosten per lid worden afgetrokken.

Zwemkleding, badmutsen, zwembrillen e.d. zijn voor eigen rekening.

Voor sommige evenementen van de club zoals de jaarlijkse BBQ geldt een eigen bijdrage.

AANMELDING EN OPZEGGING

Het seizoen loopt van september t/m juni. Als je gedurende het jaar je lidmaatschap opzegt is er geen recht op restitutie.

HERINNERINGEN EN AANMANINGEN

Het sturen van herinneringen en het aanmanen van leden kost veel tijd en energie. Voor elke herinnering of aanmaning wordt daarom EUR 5,= administratiekosten in rekening gebracht.

CONTRIBUTIEBETALING

  • De verenigingscontributie en trainingsbijdragen worden in 3 termijnen geïncasseerd; eind oktober, eind januari en eind april.
  • Bij de eerste termijn wordt de KNZB-contributie volledig in rekening gebracht, deze wordt door ZVH afgedragen aan de KNZB. 
  • Wijzigingen in de trainingsfrequentie kunnen tot uiterlijk 2 weken voor de facturatie worden doorgegeven via ledenadministratie@zvhoogland.nl
  • Opzegging kan alleen door het sturen van een mail aan de ledenadministratie. ledenadministratie@zvhoogland.nl
  • Bij opzegging of te laat doorgegeven mutaties vindt geen restitutie van betaalde bijdragen plaats.

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

In overleg tussen het bestuur en het lid kan het bestuur doen besluiten dat er van bovenstaande incassowijze worden afgeweken.

WANBETALING

Indien niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen, kan het betreffende lid de toegang tot de training en/of wedstrijden worden ontzegd totdat aan de verplichtingen is voldaan.

INVORDERING 

Indien er, na het verzenden van een herinnering en het (aangetekend) verzenden van een aanmaning, binnen een redelijke termijn nog geen betaling heeft plaatsgevonden, zal worden overgegaan tot het incasseren van de openstaande vordering via een gerechtsdeurwaarder, waarbij de incassokosten voor rekening van de wanbetaler zijn.

DISCLAIMER

* De verenigingstatuten zijn van toepassing, waarin onder meer alle rechten en plichten ten aanzien van het verenigingslidmaatschap zijn vastgelegd;

* Contributie en de daarbij behorende (betalings-) voorwaarden worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en zijn onder voorbehoud van wijzigingen door de Algemene Ledenvergadering en/of inflatiecorrectie.